Minggu, 16 Agustus 2009

PUPUJIAN KA KANJENG NABILamun peuting-peuting sok ngalamun kaayaan hirup urang di dunya, di pikir-pikir masih loba jelema nu doraka bari teu sada-sadar kadang-kadang hayang kami teh jadi si penghukum ka jelema-jelema nu dzolim...tapi dalah kumaha kakawasaan teu boga ngan bisa ngagerendeng dina hate...teu panuju kana kalakuaan jelema teh....,

nyegah ku pagaweaan teu bisa, nyegah ku ucap teu bisa, nyegahna ngan bisa dina jero hate.....cek istilah sundana mah meureupan dina pesak..., mudah-mudahan jelema-jelema nu dzolim teh sing gancang sadar kana purwadaksi yen urang teh diciptakeun ku Gusti Alloh keur ibadah ka Anjeuna lain jang nyieun dosa jeung karuksakan di dunya ieu.

Inget pupujian keur leutik waktu di Legok Oncom nu suara kieu :

Gusti urang sarerea kanjeng nabi anu mulya, Muhammad jenengan nana, Arab Quraisy kabangsaan nana, Ramana Said Abdulloh ibuna Siti Aminah dibabatkeun na di Mekkah weungi senen tahun gajah, Rabi’ul Awal sasihna tanggal kaduabelasna, April bulan Maséhina tanggal kaduapuluhna, Ari bilangan tauna lima ratus cariosna tujuh puluh panambihna sareng sahiji punjulna, Siti Aminah misaur waktos babarna kacatur ninggal cahya mani ngempur dibumina hurung mancur, Babar taya kokotoran orok nu kenging nyepitan socana kenging nyifatan sarta harum seuseungita, Wakto kanjeng Nabi lahir pirang-pirang kaanehan seuseumbahan bangsa setan kabeh pada karuksakan.
Keur opat taun yuswana diberesihan manahna, Nabi dibeulah dadana Malaikat nu meulahna,
Jibril kadua réncangna Mikail jenenganana ngeusikeun kana manahna élmu hikmat sapinuhna,
Tuluy dada Kangjeng Nabi gancang dirapetkeun deui sarta teu ngaraos nyeri dilap ku hotaman nabi, Nuju tanggal tujuh likur bulan Rajab nu kacatur nurut kaol anu mashur Kangjeng Nabi téh disaur Dipapag ku Malaikat nyandak burok nu kasebat, leumpangna téh cara kilat tungganganeun Nabi angkat, Ti Mekah ka Baétal Makdis teu nganggo lami antawis ku jalma henteu katawis kersana Gusti nu wacis, Ti Baétal Makdis terasna naék na tangga kancana
mi’raj téa kasebatna ka langit Nabi sumpingna, Tujuh langit sadayana jeung Arasy nu pangluhurna disumpingan sadayana katut surga narakana, Kangjeng Nabi ditimbalan ku Gusti nu sifat Rahman anjeuna kudu netepan salat muji ka Pangéran, Kabéh jalma anu iman sami pada kawajiban, salat nu lima giliran henteu meunang dikurangan, Salat éta minangkana dina agama tihangna, jalma nu luput salatna nyata rubuh agamana

jeung saterusna.......

1 komentar:

Anonim mengatakan...

kereen, ini nadoman yg aku sukai dari kecil. terima kasih,,